Važna informacija o Internet stranici „Udahni zdravlje“

Platforma „Udahni zdravlje“, dostupna na internet stranici www.udahnizdravlje.com (u daljem tekstu: Platforma) je besplatna informativna platforma za sve korisnike koji žele da saznaju više o eteričnim uljima, aroma terapiji i drugim povezanim temama.

Njena namena je isključivo informativne prirode. Osnivač i autor na ovoj platformi (u daljem tekstu: Osnivač Platforme) tekstove objavljuje oslanjajući se na sopstvena znanja, istraživački rad i iskustvo u oblasti aromaterapije i eteričnih ulja.

Nijedan tekst, kao ni njegov deo koji je objavljen na Platformi se ne mogu smatrati pružanjem medicinskih usluga, saveta ili uputstava u pogledu tretiranja ili lečenja određene bolesti ili stanja organizma konkretnog korisnika.

Osnivač Platforme nije kvalifikovan za pružanje bilo kakvih medicinskih ili farmaceutskih saveta ili usluga, te, ukoliko imate potrebu za takvim uslugama, molimo Vas da se obratite za to kvalifikovanim licima, odnosno Vašem lekaru ili farmaceutu.

Korišćenje Platforme je na isključivu odgovornost korisnika.

Osnivač Platforme ne garantuje neprekidnost korišćenja Platforme, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ove Platforme.

Osnivač Platforme nije odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

Osnivač Platforme ne odgovara za štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, i dr.

Korisnici Platforme su slobodni da objavljuju sadržaj na Platformi u vidu komentara na tekstove koji su objavljeni (u daljem tekstu: Korisnički generisani sadržaj). Korisnički generisani sadržaji služe isključivo potrebama komunikacije Vlasnika Platforme sa Korisnicima Platforme.

Korisnički generisani sadržaj koji se smatra nedozvoljenim na Platformi:

  • oglasne poruke, odnosno poruke koje na bilo koji način promovišu bilo koji proizvod ili uslugu Korisnika Platforme ili trećeg lica, a posebno da promoviše medicinske usluge, lekove i medicinska sredstva;
  • izjave ili prikazi koji promovišu diskriminaciju ili koji se mogu tretirati kao govor mržnje;
  • uvredljivi, klevetnički, namerno provokativni sadržaji, kao i sadržaji izrečeni isključivo sa namerom da povrede drugu osobu, a koji ni na koji način ne doprinose debati o temi povodom koje se taj sadržaj postavlja;
  • linkovi ka nepouzdanim sajtovima, budući da takvi linkovi mogu biti paravan za širenje malicioznog softvera, koji može da nanese štetu drugim korisnicima;
  • izjave koje nemaju nikakve veze sa temom povodom koje se taj sadržaj objavljuje;
  • bilo kakav sadržaj koji bi predstavljao kršenje autorskog prava i drugih prava intelektualne svojine;
  • drugi sadržaji koji bi se mogli smatrati protivni zakonu.

Osnivač Platforme, nije odgovoran za Korisnički generisani sadržaj i nije dužan da vrši prethodni monitoring takvog sadržaja. Osnivač Platforme zadržava pravo da po saznanju, odnosno po obaveštenju trećeg lica ukloni sadržaj koji je nedozvoljen.

Rizik od moguće štete proistekle iz Korisnički generisanog sadržaja u celosti snose Korisnici koji su takav sadržaj objavili, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Platforma, može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, a zbog redovnog održavanja sistema ili u slučaju njegovog unapređenja.

Osnivač Platforme zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svoje platforme, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

Osnivač Platforme ima isključiva autorska prava na Platformi i pratećim uslugama, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti smatraće se povredom autorskog prava, te će Osnivač Platforme u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Platforma sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su Korisnički generisani sadržaji. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi.
Postavljanjem Korisničkog sadržaja, Korisnik se saglašava da isti postane vidljiv svakom korisniku Platforme.